Raportul de transparență al firmei de audit 2018

Raportul de transparenta al firmei de audit 2019
iunie 3, 2020

RAPORT

PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT STATUTAR

 

S.C. ABRAȘU – Consultanță Economică și Expertiză Contabilă S.R.L., ca societate de audit financiar ce efectuează audituri statutare ale conturilor anuale ale unor entități, își înfățișează propriul raport al activității de audit statutar desfășurată în anul 2018.

Acest raport de transparență va fi trimis către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar (denumită în continuare ”A.S.P.A.A.S.”),  conform art. 29 alin. (14) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare și al situațiilor financiare consolidate și de modificare a unor acte normative.

Totodată va fi  publicat pe site-ul societății. așa cum impune art. 13 alin (1) din Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public și de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei.

Toate informațiile cuprinse în acest raport se referă la situația S.C. ABRAȘU – Consultanță Economică și Expertiză Contabilă S.R.L. din 31.12.2018, cu excepțiile exprimate explicit în conținutul său.

 

A) DESCRIEREA STRUCTURII JURIDICE ȘI A PROPRIETARILOR FIRMEI DE AUDIT

S.C. ABRAȘU – Consultanță Economică și Expertiză Contabilă S.R.L. (denumită în continuare ”Societatea”) își are sediul social în Brăila, str. 1 Decembrie 1918, nr. 61, bloc F2, Parter, fiind identificată prin următoarele date:

 • Cod Unic de Înregistrare nr. 7179974, atribuit în data de 10.04.1995;
 • Atribut fiscal ”RO”;
 • Număr de înregistrare în Registrul Comerțului, J09/313/1995.

Calitatea de auditor financiar este atestată prin autorizația nr. 80 din data de 15.02.2001, eliberată de Camera Auditorilor Financiari din România.

Juridic,  societatea noastră a fost înființată și funcționează ca Societate cu Răspundere  Limitată, în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

Capitalul social de 2.000 lei este format dintr-o singură parte socială deținută de asociatul unic ABRAȘU Vasile

Activitatea autorizată conform legii, este codificată conform CAEN – 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal.

La 31 decembrie 2018 societatea avea 8 salariați.

 

B) DESPRE APARTENENȚA LA O REȚEA DE AUDIT

Societatea nu aparține nici unei rețele, desfășurându-și activitatea de audit statutar în mod independent.  Lucrările de auditul statutar efectuate s-au derulat în exclusivitate pe teritoriul României.

 

C) STRUCTURA DE GUVERNANȚĂ A FIRMEI DE AUDIT

Asociatul unic ABRAȘU Vasile deține și calitatea de administrator unic  pentru managementul și reprezentarea societății.

 

D) SISTEMUL DE CONTROL INTERN DE CALITATE AL FIRMEI DE AUDIT

Societatea are implementat un sistem al calității interne ce oferă asigurare rezonabila asupra faptului că personalul profesional menține independența atât în fapt, cât și în aparență, în conformitate cu standardele profesionale și își îndeplinește responsabilitățile profesionale cu integritate și obiectivitate.

Scopul principal este de a oferi servicii de cea mai înaltă calitate, în conformitate cu standardele profesiei de contabilitate și audit. Pentru Societate, asigurarea unor servicii de calitate este unul dintre cele mai importante obiective, iar ceea ce garantează acest atribut al activității sale, este în primul rând, echipa de specialiști dar și inocularea unor valori profesionale și etice în Societate prin:

 • Dezvoltarea de linii directoare privind obținerea asigurării și comunicarea lor către profesioniștii firmei;
 • Menținerea practicii de audit a firmei la cele mai înalte standarde ale profesiei;
 • Evaluarea politicilor și procedurilor de control ale firmei.

Conducerea Societății, consideră că procedurile interne de control al calității, corespund standardelor de calitate impuse de organismele profesionale.

Înainte de acceptarea unui nou client de audit, firma noastră se asigură că nu există probleme de natură etică sau referitoare la independență, ce ar putea intra în conflict cu prevederile Codului etic. Mai mult decât atât, ne asiguram că am fost numiți ca urmare a unei proceduri conforme și legale.

Procedurile de acceptare pe care Societatea le urmează în procesul de numire pe poziția de auditori pentru un client nou sau de continuare a angajamentelor existente sunt rezumate în pașii următori:

 • Luarea în considerare a informațiilor privind integritatea managementului companiei, pentru a vedea dacă posibilul client este de bună credință;
 • Evaluarea problemelor legate de litigii și publicitate aferente potențialului client;
 • Strângerea de informații relevante de la fostul auditor;
 • Evaluare informațiilor referitoare la client: finanțarea clientului, performanța recentă și cea pe termen lung, controlul intern, politicile contabile dezvoltate, competența și onestitatea management-ului sau a părților implicate, tranzacții neobișnuite;
 • Personalizarea și realizarea unor proceduri test specifice de audit în vederea minimizării riscului;
 • Evaluarea abilității noastre de a servi clientul;
 • Reevaluarea periodică a clienților pentru reținere.

Recrutarea

Politicile și procedurile de recrutare sunt stabilite pentru a oferi asigurare rezonabilă asupra faptului că angajații respectivi posedă cunoștințele și abilitățile adecvate ce le permit sa își desfășoare activitatea în mod competent.

Politicile și procedurile de personal ale firmei care sunt relevante pentru aplicanți și pentru noii angajați sunt comunicate acestora la momentul venirii în firmă.

Evaluarea performanţei

Evaluarea performanței este evaluarea periodică a caracteristicilor specifice care ar trebui demonstrate de fiecare individ în ducerea la bun sfârșit a sarcinilor și responsabilităților care i-au fost încredințate.

Cel mai important factor luat în calcul în momentul evaluării personalului este calitatea muncii realizate.

Dezvoltarea carierei și promovarea

Politicile și procedurile pentru avansarea personalului sunt stabilite pentru a oferi asigurare rezonabilă asupra faptului că oamenii selectați vor avea calificările necesare de a îndeplini responsabilitățile ce li s-au alocat. În aceasta privință, printre altele, revizuim cu atenție performanța prin intermediul rezultatelor și raportărilor verbale realizate de superiorii lor. Profesioniștii sunt promovați la nivelul următor numai în momentul în care sunt pregătiți pentru responsabilitățile crescute pe care le aduce cu sine o promovare.

Din momentul în care un auditor a acumulat suficientă experiență în poziția de manager, poate deveni eligibil pentru promovarea pe postul de Partener. Acest lucru poate deveni posibil pe baza unui număr de criterii, cele mai importante dintre ele fiind: contactele, interacțiunea cu clienții, abilitățile de conducere, cunoștințele și abilitățile dobândite, activități speciale în cadrul grupurilor de lucru, integritate, onestitate și caracter moral.

Consultarea

Practicile noastre de consultare constau în oferirea de asigurare rezonabilă asupra faptului că auditorii vor căuta asistență pe probleme de contabilitate și audit, în măsura în care este necesar, de la persoane cu niveluri corespunzătoare de cunoștințe, competență, judecată și autoritate.

 

E) DATA ULTIMEI VERIFICĂRII A FIRMEI PE LINIA ASIGURĂRII CALITĂȚII

Reprezentanții departamentului de Monitorizare al Camerei Auditorilor Financiari din România,  au efectuat în mod periodic la sediul Societății inspecția misiunilor noastre de audit pentru a oferi asigurare rezonabilă că Standardele de Audit, care au la baza Standardele Internaționale de Audit și procedurile de controlul ale calității sunt efectiv aplicate.

Data ultimei verificări pe linia asigurării calității s-a efectuat în iulie 2017.

 

F) ANGAJAMENTE DE AUDIT STATUTAR EFECTUATE ÎN ANUL 2018

În exercițiul financiar 2018 Societatea noastră nu a efectuat angajamente de audit statutar la entități de interes public.

Angajamentele noastre de audit statutar  au fost desfășurate la  :

 • CONCIVIA S.A.
 • HERCULES S.A.
 • ROMNAV S.A.
 • SETCAR S.A.
 • SOLO TEXTIL S.R.L.

ca entități  mijlocii obligate sa își auditeze situațiile financiare potrivit Ordinului 470/2018, după depăşirea limitelor a cel puţin două dintre cele trei criterii enunțate prin Ordinul ministrului finanţelor publice  nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

G) DECLARAȚIE A PRACTICILOR DE INDEPENDENȚĂ IMPLEMENTATE

Societatea aplică politicile și procedurile de independență, în scris, care includ efectuarea unor verificări anuale ale conformității.

Procedurile de acceptare a clienților și misiunilor de audit statutar reprezintă un moment de  a verifica dacă independența nu este afectată.

Pe parcursul derulării activității se efectuează monitorizarea continuă a conformității cu politicile de independență.

 

H) DECLARAȚIE PRIVIND POLITICA DE FORMARE CONTINUĂ A AUDITORILOR STATUTARI

Profesioniștii sunt cea mai importanta resursă pentru activitatea noastră de audit statutar, așadar investim timp, resurse finale și umane importante în dezvoltarea lor profesională continuă.

Formarea și perfecționarea profesională a personalului Societății reprezintă o preocupare permanentă care se realizează atât prin intermediul cursurilor de instruire obligatorii, organizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum și  a altor cursuri suplimentare organizate de formatori acreditați.

De asemenea ne preocupăm ca salariații noștri să devină membrii ai corpurilor profesionale naționale și internaționale și să obțină calificări prestigioase relevante în domeniul financiar.

 

I) DESPRE REMUNERAREA PARTENERILOR ÎN FIRMĂ

În prezent nu avem promovați parteneri în firmă,  dar ne preocupăm ca în viitor să atingem și acest deziderat.

 

J) POLITICI INTERNE DE ROTAȚIE A PARTENERILOR-CHEIE DE AUDIT ȘI A SALARIAȚILOR

Societatea asigură rotația periodică a personalului salariat în derularea activității de audit statutar la clienți, urmărind ca cel puțin jumătate din echipă să nu se mai regăsească în misiunea viitoare la același client.

 

DESPRE REMUNERAREA PARTENERILOR ÎN FIRMĂ

În exercițiul financiar raportat  nu am avut parteneri în firmă și ca urmare nu a fost cazul remunerării acestora.

 

K) INFORMAȚII DESPRE CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri consolidată pentru Societatea noastră,  la  31 Decembrie 2018:

 

SERVICII CE GENERAT VENITURI INTRATE ÎN CIFRA DE AFACERI VALOARE
Audit statutar

79.378

Servicii non-audit permise la clienții auditați și raportate la CECCAR

0

Servicii care nu sunt de auditor, prestate altor entități și raportate la CECCAR

546.207

TOTAL CIFRĂ DE AFACERI

625.585

 

 

ABRAȘU – CONSULTANȚĂ ECONOMICĂ ȘI EXPERTIZĂ CONTABILĂ S.R.L.

Brăila, România

27 iunie 2018

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *